Xem bói chỉ tay nghiên cứu và tìm hiểu được rằng vân tay, hoa tay là điểm nhận dạng mỗi người đồng thời khi  xem bói...