Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số học (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle)....