Để đi đến hôn nhân , việc xem tuổi vợ chồng hợp khắc là rất quan trọng. Tuy nhiên  cũng không vì thế mà duy tâm quá....