Con người sống trong xã hội với rất nhiều mối quan hệ phức tạp khác nhau, đôi khi ta cần dứt khoát nói không để tránh...