“…Trong lúc Sư Tử khó khăn và tuyệt vọng nhất thì bạn lại được “quý nhân xuất hiện phù trợ” và mọi thứ...