Bạch Dương (21/3-19/4) Liên quan đến một kế hoạch lớn của mình, Bạch Dương nên chú tâm đến những tiểu tiết. Đôi khi,...