“…Ngày chủ nhật này có vẻ như không phù hợp để cung hoang dao Song Tử xúc tiến các công việc quan trọng, tốt...