“…Xem ngày tốt xấu thấy rằng hôm nay, Song Tử sẽ cố hết sức, dồn hết tâm lực để bù đắp hay sửa chữa cho...