“…Xem tu vi thấy ngày 31/12/2015 là ngày Xử Nữ bắt đầu một chu kì mới với những vấn đề tài chính và cảm giác...