“…Xem tu vi 2016 thấy rằng đã đến lúc Cự Giải loại trừ bất cứ những gì đã sáo mòn hoặc không cần thiết...