“…Thời gian này, xem boi bai thấy rằng dù Cự Giải làm gì để giải trí thì nó cũng cho bạn cảm giác vui vẻ gấp...