Sư Tử thay vì cố gắng kiểm soát những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, thì bạn hãy để nó được tự do bộc lộ, và...