Xê-kô mỏ nhọn là nhân vật thích ‘ngó nghiêng’ việc của người khác, hay hớt lẻo trong ‘Doraemon’. Thực...