Trong quan điểm của xem tướng học, những người đàn ông mà có nét tướng này là những người nghèo hèn và kém phúc phận. 1....