“… Khởi đầu tuần làm việc mới, Kim Ngưu phải dồn hết tâm sức để thực hiện những công việc mà bạn dồn...