“…Vào hôm nay, xem ngày tốt xấu thấy rằng Song Tử có thể cần một chút sắp xếp và cố gắng để gắn kết mọi...