“…Sư Tử nắm một phần quan trọng trong thành công của ngày hôm nay, hãy vững vàng và tự tin với vị trí của mình...