“…Xem tử vi thấy rằng từ Thứ 4 này, Sư Tử nên ra quyết định hoặc lập ra những kế hoạch dài hạn bởi phán...