Điều đó tùy vào chính cách nhìn và thái độ sống của bạn. Sự mạnh mẽ của một người được đánh giá không phải...