Anh, một con người bình thường như bao con người khác, anh đến bên em nhẹ nhàng cũng rời bỏ em nhẹ nhàng như thế, đôi...