Câu chuyện con voi và sợi dây thừng, mang ý nghĩa trong chúng ta có biết bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ,...