Trong bói bài, mỗi chất bài lại có một ý nghĩa riêng. Trong khi các chất rô, cơ, nhép ít nhiều mang ý nghĩa thuận lợi thì...