Xem tướng nghiên cứu và tìm hiểu được rằng thì một người phụ nữ tốt, một người vợ đảm đang sẽ là một nhân...

Theo xem tướng học thì người phụ nữ có vận mệnh tốt sẽ có tướng tốt được biểu hiện qua diện mao bên ngoài. Theo...