Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, tôi đã nghĩ cuộc sống thật bất công. Tôi đã không còn biết thế nào là hạnh phúc cho đến khi...