Xem tướng học nhận thấy rằng có người sống trong tâm trạng thất vọng trong thời gian dài, cảm thấy mình không thể nào...