Trong bói bài Tarot lá bài số 3 The Empress và lá bài số 2 the High Priestess là hai nửa của nhân tố nữ trong bộ Ấn Chính. The...