Xem tướng mặt nghiên cứu và thấy rằng có những người dường nhu không bao giờ biết mệt mỏi, tràn đầy sinh lực. Nhưng...