Xem tướng nghiên cứu và tìm hiểu thì để lựa chọn cẩn thận đối tác trung thực, có thể tin tưởng được để giao thiệp;...