Đúng vậy, nếu cuộc đời đá bạn một cú, thì việc bạn cần làm không phải là than thở hay khóc lóc; cũng không phải...