Bói chỉ tay nghiên cứu và tìm hiểu được rằng có thể coi vân tay là một bức tranh tổng thể, phản ánh hệ thống gen mà...