“Bản chất của con người khó mà thay đổi được” – Đây là một trong 3 bài học mà qua tang cuoc song hôm nay...