Trong học bói bài Tarot, một giải bài tarot là một bản đồ của mọi chiều hướng đối trọng vốn đang hoặc có thể hoạt...